شرکت پگاه شیمی (راک)

1 شرکت پگاه شیمی (راک) واقع در شهرک صنعتی اشتهارد  تولید کننده : ضد یخ ضد جوش شیشه شوی خودرو فیلتر صافی موتورشوی  

دانستنی های خودرو

دانستنی هــــای خودرو :  * چگونه عیب موتور خودرو خود را بفهمیم    * چگونه مصرف سوخت خودرو خود را کاهش دهیم   * خصوصیات شیشه شوی خودرو   * فیلتر هوا و تاثیر آن در کاهش مصرف سوخت   * ویژ گی های روغن موتور مناسب  * همه چیز در مورد ضد یخ